Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Aanbrengen van zalf of geneeskundig product

Enkel in het geval van volgende huidaandoeningen: • Zona • Eczema • Psoriasis • Wratten • Dermatomycoses Mag niet geattesteerd worden in geval van huid hydratatie in het kader van decubituspreventie of in geval van gewrichtsaandoeningen.

B

Basisverstrekking

Het is een basisvergoeding voor volgende zaken: • Verpleegkundige observaties • Planning en evaluatie van de zorgen • Gezondheidsbegeleiding van de patiënt en zijn omgeving • Opmaken en bijhouden van het verpleegdossier • Verplaatsingskosten Kan men enkel attesteren indien deze wordt gevolgd door een technische verpleegkundige verstrekking.

D

Dagplafond

Voor de som van de honoraria van verschillende technische verpleegkundige verstrekkingen ongeacht of ze tijdens meerdere verzorgingszittingen of door verschillende verpleegkundigen werden verleend, bestaat er een maximaal bedrag (dagplafond) dat voor een patiënt per dag niet mag worden overschreden. Dit bedrag komt overeen met dat van een FFA.

Darmzorgen: manueel verwijderen van faecalomen, darmspoeling, lavement,…

Fleet en/of microlax kan niet hieronder worden geattesteerd daar deze niet met een rectale sonde worden toegediend.

T

Toediening oogdruppels

Mag enkel aangerekend worden indien de druppels POSTOPERATIEF worden toegediend. Dus niet in geval van oogletsel, ooginfectie,… en dit gedurende maximum 30 dagen te tellen vanaf de dag van de operatie. Mag zoveel maal per dag worden aangerekend tot het dagplafond wordt bereikt.

Toezicht op bioactief verband

Mag maar 15 dagen per kalendermaand worden geattesteerd.

V

Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten

Enkel bij patiënten die lijden aan schizofrenie of een bipolaire stemmingsstoornis. In het medisch dossier van de behandelende geneesheer dient men elementen terug te vinden die deze diagnose bevestigen. Mag per verzorgingsdag niet gecumuleerd worden met enige andere zorgen.

W

Wondzorgdossier

Dit dossier maakt integraal deel uit van het verpleegdossier en bevat de verpleegkundige anamnese, de klinische beoordeling van de wonde(n)(= verpleegkundige diagnoses), het verzorgingsplan (wondzorg zelf en verpleegkundige interventies) en de evolutie van de resultaten van de wondzorg.